G.271.9.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał do 31.08.2020 r.

 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.