G.271.8.2019 Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.