Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Rychwał


Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki
pokój nr 1
tel. (63) 248 10 01 wew. 20

Podstawa prawna:
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm.)
2. Art.
  18 ust. 2 pkt .9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.)
3. Uchwała Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.