G.271.7.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Święcia

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Święcia”:

 

PYTANIE                                                               

czy Zamawiający, ze względu na możliwość Wykonawcy znacznego obniżenia kosztów i skrócenia czasu wykonania zadania, wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany sposobu wykonania części konstrukcji drogi w zakresie opisanym w:

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST D.04.02.02a

- RYS 4 PRZEKRÓJ NORMALNY

polegającej na zastąpieniu podsypki żwirowej, warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego oraz podbudowy tłuczniowej jednolitą podbudową zasadniczą, wykonaną poprzez stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym cementem CEM I 42,5 R oraz modyfikującymi mineralnymi domieszkami jonowymiennymi, o grubości ? 25 cm, o parametrach minimalnych: - wytrzymałość na ściskanie: ? RM 5 - wartości modułu statycznego E (Ev2) ? 200 MPa,

a także zastąpienia nawierzchni tłuczniowej poprzez warstwę jezdną wykonaną z betonu asfaltowego AC11s lub utrwalenie powierzchniowe podwójne z kruszywa bazaltowego z udziałem emulsji bitumicznej modyfikowanej, - pierwsza warstwa: emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA o 4 mm (s), nie mniej niż 7 kruszywo bazalt frakcja 5 – 8 mm - druga warstwa emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA o 4 mm (s), nie mniej niż 7 - kruszywo bazalt frakcja 3 – 6 mm - zawartość lepiszcza od 69 do 71%

dostosowaną do podbudów zasadniczych stosowanych przez nas. Ponadto zamiany geokompozytu na inne wzmocnienie lub rezygnacji z dodatkowego wzmocnienia, z zachowaniem wszystkich pozostałych wymienionych w SST i przewidzianych przepisami prawa parametrów technicznych oraz wymogów formalnych.

W przypadku dopuszczenia zmiany w ww. zakresie, prosimy o podanie sposobu prezentacji zmiany projektowej oraz procedury odbiorowej w zakresie wnioskowanym przez nas.

WYJAŚNIENIA

Zamawiający wyraża zgody na opisane rozwiązanie równoważne. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projekty zamiennego.