G.271.4.2019 Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz dobudowa szybu windowego i zmiana części dachu

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

G.271.4.2019                                                               Rychwał, 27 czerwca 2019 r.

 

 

dot. postępowania nr 271.4.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz dobudowę szybu windowego i zmianę części dachu”

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Rychwał, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z  art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz dobudowa szybu windowego i zmianę części dachu” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez

 

P.U.H. NAWROT Sp. z o.o.

Budy 55, 63-708 Rozdrażew

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją

 

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

kryterium

cena oferty brutto

Liczba punktów

w kryterium

termin gwarancji i rękojmi

Łączna liczba punktów

1

DEFERTO Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 102/11
298-200 Sieradz

51,60

40

91,60

2

Zakład Usług Budowlano-Remontowych „Rembud”
Zadworna 116A
62-740 Tuliszków

52,20

40

92,20

3

P.U.H. NAWROT Sp. z o.o.
Budy 55
63-708 Rozdrażew

60,00

40

100,00

4

Usługi Ogólno – Budowlane
Damian Pieszak
Lisiec Mały 62
62-571 Stare Miasto

48,60

40

88,60

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.