Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Rychwała zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej w dniu 30.04.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 3249P na odcinku Rychwał – Złotkowy”.

Ponadto Burmistrz Rychwała zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3249P na odcinku Rychwał - Złotkowy” – decyzja G.6220.2.2018 z dnia 30.04.2018 r.