G.271.5.2018 Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 1 726 000,00 zł, na sfinansowanie wkładu własnego gminy w inwestycje współfinansowane z UE

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.