G.271.1.2018 Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa – zaprojektuj i wybuduj

 

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Rychwał, 5 lutego 2018 r.

G.271.1.2018                                                                                                            

 

 

dot. postępowania nr 271.1.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa – zaprojektuj i wybuduj”

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Rychwał, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z  art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa – zaprojektuj i wybuduj” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

 

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją

 

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

cena oferty

Liczba punktów

w kryterium

okres gwarancji

i rękojmi

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych S.A
ul. Toruńska 200

62-600 Koło

60,00

40,00

100,00

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.