G.271.10.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał

 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.