ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU

„PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY RYCHWAŁ NA LATA 2017-2023”

 

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023 ”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Rychwała z 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023 określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 29 maja 2017 roku;

• termin zakończenia  konsultacji na dzień: 12 czerwca 2017 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

-         uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które jest zaplanowane na 8 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 17.00  w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, ul. Sportowa 34;

-         zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną;

-         zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Programu Rewitalizacji  umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale www.rychwal.pl;

-         zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Programu Rewitalizacji udostępnionego  w siedzibie Urzędu, w pok. nr 1 i w Biurze Obsługi Interesanta;

-         zgłaszania uwag i wniosków osobiście podczas spotkań w Urzędzie lub telefonicznie - osobą wyznaczoną do kontaktu jest  Karolina Małolepsza - kierownik Referatu Gospodarki (pok. nr 1, tel. do kontaktu: 63 248 10 01 wew. 14) oraz Iwona Popieluch  - specjalista (pok. nr 1, tel. do kontaktu: 63 248 10 01 wew. 40).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Urzędu www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”, a także  w siedzibie Urzędu: w pok. nr 1 i 7  lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 12 czerwca  2017 r.  na adres e- mail: boi@rychwal.pl  lub na adres pocztowy: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, lub faksem: 63248 10 55 z adnotacją w tytule: Konsultacje Programu Rewitalizacji, lub dostarczyć do pok. nr 1 lub 7, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Program rewitalizacji jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych  potrzeb społecznych.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość realizowanych zadań publicznych.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem - znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania i aktywności  zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

 

Burmistrz Rychwała

/-/ Stefan Dziamara

 

Dodatkowe  informacji  w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel.63 248 10 01 wew. 14 lub 40 lub za pośrednictwem poczty email: przetargi@rychwal.pl lub osobiście w pok. nr 1 lub 7 w głównej siedzibie Urzędu Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16, 62-570 Rychwał.