G.271.3.2017 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.