G.271.1.2017 Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska- Złotkowy gmina Rychwał

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Rychwał, 10 lutego 2017 r.

G.271.1.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu nr 271.1.2017 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego         p.n. „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy gmina Rychwał”

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Gmina Rychwał informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano ofertę nr 6, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAR-BRUK

ul. Osiedle Wyzwolenia 10/100

62-700 Turek

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a także uzyskała  maksymalną liczbę punktów w trakcie badania ofert.

Zestawienie ofert złożonych w przetargu wraz z przyznaną punktacją

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi

Łączna liczba punktów:

1.

Zakład Usług Drogowych

Marek Smorczyński

Olsza 3, 88-300 Mogilno

50,40

40

90,40

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

59,40

40

99,40

3.

WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz

Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek

59,86

40

99,86

4.

Zakład Budowlany

Henryk Mocny

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

54,60

40

94,60

5.

Konsorcjum

Lider: Invest Development

Sp. z o.o.

ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz

Partner: Molewski Sp. z o.o.

ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek

53,40

40

93,40

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAR-BRUK

ul. Osiedle Wyzwolenia 10/100

62-700 Turek

60,00

40

100,00