Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

5 2016 Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy Rychwał

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał” z 3 sierpnia 2016 r.

 

Gmina Rychwał, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na  „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zmienia się następujące zapisy:

1.    Zapis w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, ust.2,

Dowóz obejmuje przywóz i odwóz uczniów z terenu gminy Rychwał do Zespołu Szkół w Rychwale, Szkoły Podstawowej im. gen. W. Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Usługa dowozu uczniów obejmuje swym zakresem 50 400 km w tym 33 300 km autobusami o liczbie miejsc min. 53 i 17 100 km autobusem o liczbie miejsc od 18 do 25.                   

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozów wynikających ze zmian planu organizacyjnego roku szkolnego poszczególnych placówek oświatowych, w tym zmiany godzin tras, kolejności przystanków oraz zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. Podana liczba kilometrów służy jedynie obliczeniu ceny oferty i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający zapewnia opiekunów do dzieci w autobusie.

Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia:

a) ilość uczniów dziennie – 160 uczniów dowożonych, 157 uczniów odwożonych (część uczniów korzysta z dowozu tylko w jednym kierunku),

b) dni dowozów w roku szkolnym 2016/2017 – 180 dni,

c) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – 50 400 km dziennie, podane ilości nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania.

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rychwale, Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale – ilość biletów 160 (ilość szacowana z wykazów dostarczonych przez dyrektorów szkół minus 10% - uczniowie, którzy dojadą we własnym zakresie).

Dowóz autobusem od 19 do - 25 miejsc siedzących z miejscowości: Złotkowy, Wola Rychwalska, Zosinki, Siąszyce, Wardężyn, Modlibogowice, Rozalin, Broniki, Franki, Czyżew, Święcia, Kuchary Kościelne – szacowana dzienna ilość 65 kilometrów.

Dowóz autobusem minimum 53 miejsc siedzących z miejscowości: Siąszyce, Rybie, Siąszyce Trzecie, Grochowy, Złotkowy, Wardężyn, Modlibogowice, Kuchary Borowe, Jaroszewice Grodzieckie, Jaroszewice Rychwalskie – szacowana dzienna ilość 45 kilometrów.

 

Odwóz uczniów z Zespołu Szkół w Rychwale, Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale – ilość biletów 157 (ilość szacowana z wykazów dostarczonych przez dyrektorów szkół minus szacowane 10% - uczniowie, którzy odjadą we własnym zakresie).

Odwóz autobusem od 19 do 25 miejsc siedzących do miejscowości: Franki, Broniki, Rozalin, Modlibogowice, Wardężyn – szacowana dzienna ilość 30 kilometrów.

Odwóz autobusem minimum 53 miejsca siedzące do miejscowości: Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie, Kuchary Borowe, Modlibogowice Wardężyn, Rozalin, Franki, Broniki, Kuchary Kościelne, Święcia ,Czyżew, Dąbroszyn – szacowana dzienna ilość 140 kilometrów.

Z racji obłożenia i godzin kursów dotychczas korzystano z 1 autobusu od 19 do 25 miejsc siedzących oraz 2 autobusów powyżej 53 miejsc siedzących. 

UWAGA:

Część uczniów korzystać będzie tylko z przywozów lub odwozów a przywożeni lub odwożeni będą autobusem należącym do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

Przewidywane powyżej dane zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

zmienia się na:

 „Dowóz obejmuje przywóz i odwóz uczniów z terenu gminy Rychwał do Zespołu Szkół w Rychwale, Szkoły Podstawowej im. gen. W. Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Usługa dowozu uczniów obejmuje swym zakresem 85 500 km w tym 59 400 km autobusami o liczbie miejsc min. 53 i 26 100 km autobusem o liczbie miejsc od 19 do 25.                   

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozów wynikających ze zmian planu organizacyjnego roku szkolnego poszczególnych placówek oświatowych, w tym zmiany godzin tras, kolejności przystanków oraz zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. Podana liczba kilometrów służy jedynie obliczeniu ceny oferty i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający zapewnia opiekunów do dzieci w autobusie.

Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia:

a) ilość uczniów dziennie – 315 uczniów,

b) dni dowozów w roku szkolnym 2016/2017 – 180 dni,

c) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – 475 km dziennie, podane ilości nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania.

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rychwale, Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach, Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale – ilość biletów 315 (ilość szacowana z wykazów dostarczonych przez dyrektorów szkół).

Dowóz autobusem od 19 do 25 miejsc siedzących z miejscowości: Złotkowy, Wola Rychwalska, Zosinki, Siąszyce, Wardężyn, Modlibogowice, Rozalin, Broniki, Franki, Czyżew, Święcia, Kuchary Kościelne, Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie, Kuchary Borowe, Dąbroszyn – 5 kursy - szacowana ilość kilometrów - 85.

Dowóz dwoma autobusami minimum 53 miejsc siedzących z miejscowości: Siąszyce, Rybie, Siąszyce Trzecie, Grochowy, Złotkowy, Wardężyn, Modlibogowice, Kuchary Borowe, Jaroszewice Grodzieckie, Jaroszewice Rychwalskie, Biała Panieńska, Zosinki, Czyżew, Święcia, Kuchary Kościelne, Franki, Broniki, Rozalin, Dąbroszyn – 5 kursów szacowana ilość kilometrów - 110.

 

Odwóz uczniów z Zespołu Szkół w Rychwale, Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale – ilość biletów 315 (ilość szacowana z wykazów dostarczonych przez dyrektorów szkół.

Odwóz autobusem od 19 do 25 miejsc siedzących do miejscowości: Franki, Broniki, Rozalin, Modlibogowice, Wardężyn, Dąbroszyn, Czyżew, Święcia, Kuchary Kościelne,  – 2 kursy - szacowana ilość kilometrów - 60.

Odwóz dwoma autobusami minimum 53 miejsca siedzące do miejscowości: Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie, Kuchary Borowe, Modlibogowice, Wardężyn, Rozalin, Franki, Broniki, Kuchary Kościelne, Święcia ,Czyżew, Dąbroszyn, Złotkowy, Grochowy, Rybie, Siąszyce Trzecie, Siąszyce, Zosinki, Biała Panieńska, Wola Rychwalska – 8 kursów - szacowana ilość 220 kilometrów.

Przewidywane powyżej dane zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.”

 

 

2.    Zapis w Rozdziale XI. Miejsce i termin składania ofert, ust.2 i 3,

„2. Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2016 r. o godz. 09:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, gabinet zastępcy burmistrza.”

zmienia się na:

2. Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2016 r. o godz. 09:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, gabinet zastępcy burmistrza.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

 

Załączniki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (457.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (543.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał (386.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 2016 Ogłoszenie o zamówieniu (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (913.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2016-07-27 14:06:02
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2016-07-27 14:11:32
Ostatnia zmiana:2016-09-06 12:02:06
Ilość wyświetleń:2463
Urząd Gminy i Miasta Rychwał
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij