3 2016 Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Rychwał w kwocie 5 718 611,40 zł, realizowane w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 2016 poz. 380)

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.