2 2016 Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Rychwał w kwocie 5 436 000 zł

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Rychwał, 29 marca 2016 r.

G.271.2.2016

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz. 2164) Zamawiający, tj. Gmina Rychwał, z siedzibą plac Wolności 16, 62-570 Rychwał informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Rychwał w kwocie 5 436 000 zł, realizowanego w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.), ogłoszonego 12 lutego 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr ogłoszenia 2016/S 033-053469) na stronie Zamawiającego (http://bip.rychwal.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale.

Podstawę unieważnienia postępowania przetargowego stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

24 marca 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, z siedzibą plac Wolności 16, 62-570 Rychwał nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Rychwał w kwocie 5 436 000 zł. W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 1 686 347,90 zł.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający wskazał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający oświadczył, że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę 1 494 000 zł). W toku badania oferty złożonej w postępowaniu stwierdzono, że cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, że kwota jaką przeznaczył na realizację zamówienia została oszacowana w sposób celowy i zasadny, zaś wg oceny Zamawiającego nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia.