Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Rychwał: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na terenie gminy Rychwał.
Numer ogłoszenia: 338762 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301686 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, tel. 063 2481001 w. 22, faks 063 2481055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na terenie gminy Rychwał..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w obrębie gminy Rychwał; wykonanie czynności eksploatacyjno - konserwacyjnych w celu utrzymania infrastruktury oświetleniowej; zagwarantowanie dopływu energii elektrycznej do urządzeń świadczących oświetleniu ulic i dróg; zapewnienie prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetleniowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.32.00.00-2, 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 492000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 492000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 492000,00

 • Waluta: PLN .


 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt1 lit. a ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu posiada sieć oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Rychwał i co do zasady prawa własności jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z własnej infrastruktury oświetleniowej. Spółka ta jako właściciel może decydować o sposobie eksploatacji sieci oświetleniowej