Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

3 2015 Montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał

3 2015 Montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 17 sierpnia 2015 r.

 

 

Gmina Rychwał, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał”:

 

Pytanie 1, 2, 3

1. Ile dachów pokrytych eternitem jest przewidzianych pod montaż instalacji PV?

2. W jakiej technologii jest przewidziany montaż instalacji na ww. dachach, gdyż na rynku brak jest odpowiednich materiałów do mocowania?

3.    W przypadku, gdy podczas instalowania paneli na dachu pokrytym eternitem dojdzie do uszkodzenia pokrycia dachu, czym ma zostać naprawione (wymienione) uszkodzenie?

 

Odpowiedź

W programie funkcjonalno-użytkowym na trzech nieruchomościach przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach, które pokryte są materiałami wykonanymi z azbestu. Właściciele tych nieruchomości zadeklarowali, iż do czasu montażu instalacji zmienią pokrycie dachu na inne lub instalację będą montowane na innych budynkach, nie pokrytych azbestem.

 

Pytanie 4

W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia przetargowego na montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał (znak postępowania G.271.3.2015) proszę o przesłanie lub udostępnienie na stronie internetowej druków wymaganych dokumentów (formularz ofertowy, załączniki) w formie edytowalnej ( format „doc”). Aktualnie na Państwa stronie dostępne są jedynie formularze w formacie „pdf” i umożliwiają wyłącznie ręczne przygotowanie dokumentów.

Z uwagi na to, że dokumentu muszą być przygotowane i wysłane najpóźniej w dniu dzisiejszym uprzejmie proszę o pilne potraktowanie mojej prośby.

 

Odpowiedź

Zamawiający umieścił załączniki w wersji edytowalnej na stronie www.bip.rychwal.pl.

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na “Montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał”.
Zakres zmian jest następujący:
W Programie funkcjonalno-użytkowym w Części opisowej z rozdziale 5. Wymagania w stosunku do systemu OZE:
1.  Zapis w podrozdziale 5.2 Wymagania w stosunku do urządzeń:
„W instalacjach należy stosować urządzenia tylko fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w maju 2015, które umożliwią swoimi parametrami spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego instalacjom na poszczególnych O.
Parametry paneli PV:
• moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 250 Wp, przy t=25 oC, naświetlenie G= 1000W/m2
• napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 29,9 V (Vmp przy Pmax),
• prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 8,3 A (Imp przy Pmax),
• sprawność optyczna pojedynczego panelu nie mniejsza niż 15%,
• panele powinny być wykonane w technologii polikrystalicznej, zamontowane na lekkiej  ramie np. aluminiowej,
• zbudowane wyłącznie w dodatniej polaryzacji mocy,
• gwarancja spadku mocy po 1. roku 97%, po 10 latach 90%, po 25 latach nie mniej niż 80%,
• zakres temperatury pracy (- 40 ÷ +80) oC,
• wytrzymałość na obciążenie statyczne: zgodnie z normą PN-EN 61215 (nie mniej niż 5 400 Pa),
• serwis gwarancyjny zapewniony do 12 h na terenie instalacji ( w dni robocze),
• zgodność z dyrektywą Niskiego Napięcia 2006/95/WE;
• zgodność z normami PN-EN61215:2005 Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji  (IEC61215:2005) oraz normą PN-EN61730-2; -2;2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego – Część 1; Wymagania dotyczące konstrukcji; Część 2: Wymagania dotyczące badań (IEC 61730-1; -2:2004 z modyfikacjami).
Parametry inwerterów DC/AC
• inwertery powinny być na napięcie 400/230VAC (1 i 3 - fazowe),
• inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej,
• inwertery powinny umożliwiać komunikację np. po interfejsie RS485,
• sprawność nie mniejsza niż 966,6%,
• zakres temperatury pracy: (-25 ÷ +60) oC,
• stopień ochrony IP 65
• minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowaną firmę na terenie Polski,
• wyposażenie w automatyczny przełącznik sieciowy pomiędzy włączoną rownoleglerównolegle do sieci instalacją do produkcji prądu na własne potrzeby a publiczną siecią zasilającą niskiego napięcia, zgodny z normą DIN V VDE 0126 – 1 -1 : 2006 -02 +A1:2011 – 06,
• zgodny z normami i dyrektywami IEC 61727, EN 50438 oraz dyrektywą napięciową dla poziomów napięcia oraz częstotliwości w publicznej sieci elektroenergetycznej (nastawy dla regionu Polska)
Parametry kabli do paneli PV
• przewody giętkie, miedziane jednożyłowe,
• kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
• rury ochronne i kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne zgodnie z ISO 4892-2,
• temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,
• kable powinny być podwójnie izolowane,
• kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 750800 VAC/1600 VDC.
 Własności konstrukcji mocującej
• do montażu modułów fotowoltaicznych na dachu płaskim konstrukcja mocująca powinna składać się z ocynkowanych ram trójkątnych wykonanych z profili stalowych, przytwierdzanych bezpośrednio do podłoża lub obciążanych bloczkami betonowymi. Kąt rozwarcia ram, w zależności od spadku dachu lub potrzeb klienta, może się wahać w granicach 100 - 300, co definiuje pochylenie montowanych modułów PV. Na ramach, poprzez przekładki izolacyjne, przykręcić aluminiowy profil wsporczy o długości maksymalnej 6 m, do którego za pomocą łączników bezpośrednio montować moduły PV. W przypadku konstrukcji o rozpiętości przekraczającej 6 m profil wsporczy łączyć się za pomocą ceowych łączników aluminiowych
• konstrukcja wsporcza na dachach skośnych powinna uwzględniać zastosowane na budynku pokrycia dachowe oraz konstrukcję więźby dachowej,
• profil wsporczy powinien być zrealizowany na bazie ryflowanej szyny montażowej zbudowanej ze stopów aluminium,
• dobór szyny montażowej ma zapewnić sztywność i trwałość konstrukcji mocowania paneli fotowoltaicznych oraz na szybki i łatwy montaż,
• konstrukcja montażowa ma zapewnić odpowiednie nachylenie panelu fotowoltaicznego w celu maksymalnego uchwycenia promieni słonecznych oraz bezpieczne funkcjonowanie instalacji,
• rozwiązania konstrukcyjne powinny spełniać wymagania norm:
- EN - 1991 -1 -4 Obliczenia statyczne dla konstrukcji – obciążenia wiatrem,
- EN – 1991 – 1 -3Obliczenia statyczne dla konstrukcji – obciążenia śniegiem
- EN – 1999 -  Projektowanie konstrukcji aluminiowych
• w przypadku stosowania rożnych materiałów konstrukcyjnych stosować materiały uniemożliwiające korozję w punktach połączenia materiałów. Należy stosować materiały:
- o właściwościach wytrzymałościowych nie gorszych niż stal konstrukcyjna S235JR i aluminium 6663 P66
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe zgodne z normą PN-EN ISO 1461/2000. Minimalna warstwa cynku 70µm
• do połączeń śrubowych stosować  śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej
• gwarancja 10 lat na wady materiałowe i zabezpieczenia antykorozyjne,
• gwarancja od producenta mającego siedzibę lub przedstawiciela na terenie Polski”
zmienia się na:
“ W instalacjach należy stosować urządzenia tylko fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w maju 2015, które umożliwią swoimi parametrami spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego instalacjom na poszczególnych obiektach.
Parametry paneli PV:
• minimalna moc znamionowa Pmax  modułu w warunkach STC nie mniejsza niż 250Wp i tolerancja mocy 0~+5W (Warunki STC – natężenie promieniowania 1000W/m2 temperatura modułu 25oC masa powietrza 1,5),
• minimalne napięcie znamionowe Vmp 30V w warunkach STC (Warunki STC – natężenie promieniowania 1000W/m2 temperatura modułu 25oC masa powietrza 1,5),
• minimalny prąd znamionowy Imp 8,3A w warunkach STC (Warunki STC – natężenie promieniowania 1000W/m2 temperatura modułu 25oC masa powietrza 1,5),
• sprawność modułu minimum 15%,przy zmiennym naświetlaniu (wartości naświetlania od 200 W/m2  - 1000 W/m2)
• panele powinny być wykonane w technologii polikrystalicznej, zamontowane na lekkiej  ramie np. aluminiowej,
• zbudowane wyłącznie w dodatniej polaryzacji mocy,
• panel wyposażony w min 3 diody bypass
• gwarancja wydajności w procentach po 1. roku 97%, po 10 latach 90%, po 25 latach nie mniej niż 80%,
• temperatura pracy modułu (- 40 ÷ +85) oC
• wytrzymałość na obciążenie statyczne: zgodnie z normą PN-EN 61215 (nie mniej niż 5 400  Pa),
• serwis gwarancyjny zapewniony do 5 dni na terenie instalacji ( w dni robocze),
• zgodność z dyrektywą Niskiego Napięcia 2006/95/WE;
• zgodność z normami PN-EN61215:2005 Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji  (IEC61215:2005) oraz normą PN-EN 61730-2;2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego – Część 1; Wymagania dotyczące konstrukcji; Część 2: Wymagania dotyczące badań (IEC 61730-2:2007).
Parametry inwerterów DC/AC
Inwertery jednofazowe na napięcie 230V i inwertery trójfazowe na napięcie 400V
• inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej,
• inwerter powinien zapewniać lokalne i zdalne monitorowanie pracy instalacji
• sprawność inwertera nie mniejsza niż 96%
• zakres temperatury pracy: (-25 ÷ +60) oC,
• stopień ochrony IP 65
• inwerter w wykonaniu beztransformatorowym 
• minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowaną firmę na terenie Polski,
• wyposażenie w automatyczny przełącznik sieciowy pomiędzy włączoną równolegle do sieci instalacją do produkcji prądu na własne potrzeby a publiczną siecią zasilającą niskiego napięcia, zgodny z normą DIN V VDE 0126 – 1 -1 : 2006 -02 +A1:2011 – 06,
• inwerter na dachach dwuspadowych lub na takich, gdzie występuje częściowe zacienienie przeszkodami dachowymi lub drzewami, musi posiadać dwa układy MPPT,
• zgodny z normami i dyrektywami IEC 61727, EN 50438 oraz dyrektywą napięciową dla poziomów napięcia oraz częstotliwości w publicznej sieci elektroenergetycznej (nastawy dla regionu Polska),
• urządzenie musi posiadać rozłącznik po stronie DC ( zintegrowany z inwerterem lub zbudowany niezależnie obok);
• zgodność z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE
Parametry kabli do paneli PV
• przewody giętkie, miedziane jednożyłowe,
• kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
• rury ochronne i kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne zgodnie z ISO 4892-2,
• temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,
• kable powinny być podwójnie izolowane,
• kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 750 VAC/1600 VDC.
Własności konstrukcji mocującej
• do montażu modułów fotowoltaicznych na dachach płaskich konstrukcja mocująca powinna składać się z ram wykonanych z profili aluminiowych przytwierdzanych bezpośrednio do podłoża lub obciążanych bloczkami betonowymi. Kąt rozwarcia ram, w zależności od spadku dachu lub potrzeb klienta, może się wahać w granicach 100 - 300, co definiuje pochylenie montowanych modułów PV. Na ramach, poprzez przekładki izolacyjne, przykręcić aluminiowy profil wsporczy o długości maksymalnej 6 m, do którego za pomocą łączników bezpośrednio montować moduły PV. W przypadku konstrukcji o rozpiętości przekraczającej 6 m profil wsporczy łączyć za pomocą ceowych łączników aluminiowych,
• konstrukcja wsporcza na dachach skośnych powinna uwzględniać zastosowane na budynku pokrycia dachowe oraz konstrukcję więźby dachowej,
• do montażu modułów fotowoltaicznych na gruncie konstrukcja mocująca powinna składać się z ocynkowanych ram trójkątnych wykonanych z profili stalowych,
• profil wsporczy powinien być zrealizowany na bazie ryflowanej szyny montażowej zbudowanej ze stopów aluminium,
• dobór szyny montażowej ma zapewnić sztywność i trwałość konstrukcji mocowania paneli fotowoltaicznych oraz na szybki i łatwy montaż,
• konstrukcja montażowa ma zapewnić odpowiednie nachylenie panelu fotowoltaicznego w celu maksymalnego uchwycenia promieni słonecznych oraz bezpieczne funkcjonowanie instalacji,
• rozwiązania konstrukcyjne powinny spełniać wymagania norm:
-  EN - 1991 -1 -4 Obliczenia statyczne dla konstrukcji – obciążenia wiatrem,
- EN – 1991 – 1 -3Obliczenia statyczne dla konstrukcji – obciążenia śniegiem
- EN – 1999 -  Projektowanie konstrukcji aluminiowych
• w przypadku stosowania rożnych materiałów konstrukcyjnych stosować materiały uniemożliwiające korozję w punktach połączenia materiałów. Należy stosować materiały:
- o właściwościach wytrzymałościowych nie gorszych niż stal konstrukcyjna S235JR i aluminium 6663 P66
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe zgodne z normą PN-EN ISO 1461/2000. Minimalna warstwa cynku 70µm
• do połączeń śrubowych stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej
• gwarancja 10 lat na wady materiałowe i zabezpieczenia antykorozyjne,
• gwarancja od producenta mającego siedzibę lub przedstawiciela na terenie Polski”

2. Do punktu 5.2 Wymagania ogólne dla systemu fotowoltaicznego dodaje się zapis:
„Dla instalacji do 5 kWp należy zastosować inwertery jednofazowe, natomiast dla instalacji powyżej 5,0 kWp należy zastosować inwertery trójfazowe.
Instalacja musi posiadać po stronie DC i AC:
- rozłącznik izolacyjny DC do instalacji fotowoltaicznych
- wyłącznik nadprądowy DC
- ogranicznik przepięć DC z wbudowanym stykiem pomocniczym  
- ogranicznik przepięć po stronie AC (jeśli istniejąca instalacja nie jest w niego wyposażona)
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

Rychwał: Montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał
Numer ogłoszenia: 198610 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał , Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, tel. 063 2481001 w. 22, faks 063 2481055.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał, realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Zaprojektowanie i wykonanie 27 instalacji fotowoltaicznych (25 instalacji na budynkach/działkach prywatnych o mocy od 1,5 kW do 5 kW i 2 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej o mocy od 4,5 kW do 40 kW. 2) Instalacje będą zaprojektowane w oparciu o posiadany przez gminę Rychwał Program funkcjonalno-użytkowy. Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji wykona inwentaryzację poszczególnych lokalizacji na których mają być wykonane instalacje. 3) Do wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych polskim prawem przy tego typu pracach projektowych, robotach budowlany i pokrycia kosztów z tym związanych. 4) Wykonawca opracowaną kompletną dokumentację projektową przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem wykonywania instalacji. 5) Instalacje mają spełniać wymagania konieczne do przyłączenia do sieci energetycznej stawiane przez miejscowego operatora sieci - mają być gotowe do przyłączenia wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą przez zakład energetyczny. Wykonawcza winien przygotować instalację w sposób zapewniający i umożliwiający wpięcie systemu fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora. Uruchomienie i wpięcie przygotowanej instalacji do sieci nastąpi po 01.01.2016 r. 6) Wymagane terminy gwarancji: a) gwarancja na roboty budowlano-montażowe - minimum 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego; b) gwarancja na panele fotowoltaiczne - 10 lat na 90 % mocy znamionowej określonej w PFU, c) gwarancja na inwerter i pozostały osprzęt instalacji - 5 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 7) Serwisowanie w okresie gwarancji. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objętym gwarancją na roboty budowlano-montażowe i wykona co najmniej 1 razy w ciągu roku bezpłatny przegląd wszystkich wybudowanych instalacji potwierdzony sporządzeniem protokołu podpisanego przez użytkownika instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie gwarancji obciążają Wykonawcę. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w PFU, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 9) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 27 użytkowników instalacji, którym zostanie przekazana dokumentacja dotycząca zamontowanych urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi)..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.12.00-9, 71.32.31.00-9, 44.11.21.10-5, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.26.12.15-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył: łącznie 5 instalacji fotowoltaicznych w tym 4 szt. o mocy minimum 4 kW każda i 1 szt. o mocy minimum 30 kW. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca w wykazie robót umieści roboty budowlane wraz z załączeniem dowodów dotyczących tej roboty, określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Przez wykaz robót zamawiający rozumie wykaz najważniejszych robót budowlanych. Zamawiający nie będzie oceniać zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikami budowy (dwoma osobami) posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) i elektryczna (1 osoba) oraz instalatorami (dwoma osobami) posiadającymi certyfikat UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponować będzie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - minimum dwoma osobami - instalatorami posiadającymi certyfikat UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł; - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

  opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale III pkt. 8 SIWZ)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz oferty o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1a (w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy składają jeden formularz ofertowy), - Formularz cenowy o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1b - dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie wykonane roboty budowlano-montażowe - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym miejsc posadowienia (dach budynku mieszkalnego, dach budynku gospodarczego lub na gruncie) lub nieruchomości na których mają być zamontowane panele fotowoltaiczne w przypadku stwierdzenia (na podstawie opinii projektanta i inspektora nadzoru) braku możliwości montażu ogniw we wskazanym w PFU miejscu lub nieruchomości; 2. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy; istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; 3. Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku; 4. Zmiany stawki podatku VAT - w przypadku odmiennych niż przyjęte w SIWZ stawek podatku, wskazanych w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, o którą wystąpił Zamawiający. 5. Zmiana stawki podatku VAT w wyniku realizacji poszczególnych instalacji na innym miejscu (dach budynku mieszkalnego, dach budynku gospodarczego lub na gruncie) niż planowano w PFU, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; 5.6 Zmiana wynagrodzenia gdy zostanie stwierdzony brak możliwości montażu ogniw na wskazanej w PFU nieruchomości a zaprojektowana dla nowej lokalizacji instalacja ma inną moc. W takim przypadku przyjęta zostanie cena ryczałtowa określona w Formularzu cenowym dla instalacji takiej samej mocy jak instalacja wykonywana jako zamienna. 7. Inne zmiany wynikające ze wzoru umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rychwal.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale Plac Wolności 16, 62 - 570 Rychwał.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale Plac Wolności 16, 62 - 570 Rychwał.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Budowa na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

ogloszenie o udzieleniu zamówienia (801.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (438.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
271 3 2015 załaczniki (277.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 3 2015 Montaż urządzeń systemu paneli fotowoltaicznych (588kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Program funkcjonalono użytkowy cz. 1 (8.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Program funkcjonalono użytkowy cz. 2 (9.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Program funkcjonalno-użtykowy cz. 3 (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzupełnienia programu funkcjonalno-użtykowego (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Popieluch
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Popieluch
Data wprowadzenia:2015-08-04 15:11:32
Opublikował:Iwona Popieluch
Data publikacji:2015-08-04 15:31:38
Ostatnia zmiana:2015-09-18 12:34:42
Ilość wyświetleń:2323
Urząd Gminy i Miasta Rychwał
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij