9 2014 Roboty uzupełniające przy zadaniu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Rychwał: Roboty uzupełniające przy zadaniu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II
Numer ogłoszenia: 327276 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, tel. 063 2481001 w. 22, faks 063 2481055 , strona internetowa www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające przy zadaniu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są Roboty uzupełniające przy zadaniu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II, wykonywane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycje realizowana jest w ramach projektu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2. Zamówienie obejmuje roboty budowlane, projektowane przez wykonawcę polegające na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Modlibogowice, Rozalin, Siąszyce, Wola Rychwalska i Złotkowy w ilości 5 sztuk zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU). Zakres robót obejmuje budowę oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, gdy to będzie konieczne, w ramach zamówienia wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi przepompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na 12 miesięcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.23.24.20-2, 45.23.24.21-9, 45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3, 45.11.12.00-0, 45.00.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie uzupełniajace zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II, ogłoszonego 12 maja 2014 r w BZP nr 159218 - 2014. Wartość zamówienia stanowi mniej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. zaprojektowaniu i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • TST Szymon Tomaszewski, Dabrówka Nowa 50, 86-014 Sicienko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.