8 2014 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rychwał

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.