7 2014 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 060 000,00 PLN

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.