Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Rychwale, z siedzibą w Rychwale, ul. Tuliszkowska 1,  złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Europejskie rytmy i Europejskie smaki"” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się : www.bip.rychwal.pl, www.rychwal.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2014 r.