1 2014 Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.