4 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.