Sprostowuje się oczywistą omyłkę w informacji Burmistrza Rychwała, która ukazała się w Przeglądzie Konińskim i wyjaśnia się, że datą wywieszenia przedmiotowego wykazu jest data 8 kwietnia 2014 r., a nie jak informowano w ogłoszeniu 8 marca 2014r.