Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 zpóźn. zm.) zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch siłowni wiatrowych o mocy 800 kW każda w miejscowości Dąbroszyn, gm. Rychwał, działka nr 57”