Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

17 2013 Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

17 2013  Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, tel. 063 2481001 w. 22, faks 063 2481055 , strona internetowa www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest zagospodarowanie przez Wykonawcę pochodzących z terenu Gminy Rychwał zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady będą dostarczane przez wyłonionego w przetargu przez Gminę Rychwał przedsiębiorcę, zwanego dalej Dostawcą, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rychwał. Gmina Rychwał przewiduje dostarczyć następujące ilości odpadów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - do 1 164,00 Mg, 20 01 01 - Papier i tektura - do 12,00 Mg, 20 01 02 - Szkło - do 68,00 Mg, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - do 55,00 Mg, 20 01 39 - Tworzywa sztuczne - 84,00Mg, 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - do 15,00 Mg, 20 01 36 oraz 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - do 8,00 Mg. Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości odpadów komunalnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp z o. o zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Wielkopolskiego jest regionalna instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, do którego Gmina Rychwał zobowiązana jest kierować odpady komunalne zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów. Ponadto w ramach umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych także pozostałe odpady komunalne z terenu Gminy powinny być kierowane do tej Spółki. Zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów jest warunkiem pozyskania środków z Funduszu Spójności na realizacje przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o, ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

Załączniki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2013-12-11 16:03:44
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2013-12-11 16:05:12
Ostatnia zmiana:2014-01-07 08:35:11
Ilość wyświetleń:1976

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij