Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Rychwała zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej w dniu 10.12.2013r. decyzji, w której organ odmawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 MW w gminie Rychwał projektowanego na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym 281 i 294 obręb Jaroszewice Grodzieckie.