1 2013 Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.