Burmistrz Rychwała działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014 ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) i § 2 ust. 1 uchwały nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 listopada 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 365 poz. 6561) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Rychwał.