14 2013 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 660 00PLN

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.