11 2013 Obsługa  i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.