l.p. Jednostka kontrolująca Jednostka Kontrolowana Zakres Kontroli
1. Wojewoda Wielkopolski Urząd Gminy
i Miasta w Rychwale
 Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Dąbroszyn – Grabowa – Jaroszewice Grodzieckie” zrealizowane pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg  Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego rzeczowej i finansowej realizacji
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Gminy
i Miasta w Rychwale
Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. Wojewoda Wielkopolski Urząd Gminy
i Miasta w Rychwale
Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r.
4. Wojewoda Wielkopolski Urząd Gminy
i Miasta w Rychwale
Wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze