l.p. Jednostka kontrolująca Jednostka Kontrolowana     Zakres Kontroli
1    Wojewoda Wielkopolski Urząd Gminy
i Miasta w Rychwale
Wykorzystanie  i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wynikającego z porozumienia zawartego 14 stycznia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rychwał.
2 Wojewoda Wielkopolski Urząd Gminy
i Miasta w Rychwale
Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz terminowość przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.