10 2012 Przygotowanie posiłków (catering) dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z dostawą do punktu przedszkolnego

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych .