Zajęcie pasa drogowego.


Wymagane dokumenty:

·   Wniosek o  wydanie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego

·   Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

·   Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

·   Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

·   Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę urządzenia umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy  lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

·   Jeżeli osoba składająca wniosek jest pełnomocnikiem to należy załączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą 17,00 zł za dołączone pełnomocnictwo.


Miejsce złożenia dokumentów:

BOI, Pokój Nr 7 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

Termin i sposób załatwienia sprawy:


Do 14 dni po otrzymaniu wniosku o umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi zostanie wystawiona decyzja.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zawarte w decyzji należy uiszczać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (przy zapłacie proszę podać nr decyzji): Nr BS Konin o/Rychwał  04 8530 0000 0800 0130 2000 0002  

W przypadku nie uiszczenia opłaty w określonym wyżej terminie naliczone zostaną ustawowe odsetki za zwłokę ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 429 z późn. zm.).

 

Od decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie załącznika ( Dz. U. z 2006, Nr 225, poz. 1635)


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koninie  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się na stanowisku, UGiM w Rychwale w godzinach pracy Urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

 

Podstawa prawna

1. Art. 40 ust. 1,2 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz. 2068 z późn. zm.),

2. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

3. Uchwała nr XIV/103/19 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11.12.2019 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego i stawki opłaty rocznej za 1m2 umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (Dziennik Urzędowy Województwa  Wielkopolskiego, poz. 10845 z 14.12.2019 roku),