G.271.1.2011 Modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rychwale

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.