Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych       ( Dz. U. Nr z 2016r. poz. 716 z późn. zmianami ).

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A
2. Umowę kupna – sprzedaży (w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego)
3. Dowód rejestracyjny - do okazania (w przypadku powstania obowiązku podatkowego)

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016, poz. 716 z późn. Zmianami)

Uwagi:

A. Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są składać deklarację:

1.       w terminie do 15 lutego, każdego roku podatkowego

2.       na okoliczność:

- powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku

- wygaśnięcia obowiązku podatkowego w trakcie roku

- zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika

- korekty nieprawidłowo wypełnionej deklaracji

- przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie obowiązku.

B. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie wysokości  stawek.
C. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.  

D. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminny i Miasta w Rychwale:
     BS Konin O/Rychwał
04 8530 0000 0800 0130 2000 0002