DODATKI  MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy można uzyskać przy spełnieniu poniżej wymienionych kryteriów:

·          posiadanie dochodu  nieprzekraczającego:
125% najniższej emerytury brutto, to jest 703,22 zł. w gospodarstwie wieloosobowym

175%
najniższej emerytury brutto to jest  984.51 zł.  dla osoby samotnej,

·         posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

·         powierzchnia użytkowa lokalu nieprzekraczająca:

- dla jednej osoby -     

- dla dwóch osób -      40,0 m2

- dla trzech osób -       45,0 m2

- dla czterech osób -   55,0 m2

- dla pięciu osób -        65,0 m2

- dla sześciu osób -     70,0 m2

dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5 m2.

Powierzchnia może być zwiększona o dodatkowe  15,0 m2, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkania w oddzielnym pokoju lub poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza noramtywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30 % albo

2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu  nie przeracza 60 %.


W
arunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego (tj. częściowego zwrotu faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków mieszkaniowych) jest złożenie wniosku wraz z  niżej wymienionymi dokumentami:

·         ostatni rachunek za zużycie wody ( i wody ciepłej),

·         ostatni rachunek za energię elektryczną

·         ostatni rachunek za zużycie gazu

·         ostatni rachunek za ogrzewanie pomieszczeń (CO)

Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania poniesionych wydatków mieszkaniowych  za cały okres rozliczeniowy, czyli za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

·         Osoba nie mająca dochodu zobowiązana jest do osobistego złożenia oświadczenia,

·         Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy pobrać w biurze M-GOPS i  składać w miesiącu następującym  po miesiącu,       w którym wypłacony został ostatni dodatek mieszkaniowy przyznany ostatnią decyzją,

·         Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca  następującego po dacie złożenia wniosku,

·         Wniosek składa główny najemca lub współmałżonek, albo inna osoba przez przez niego upoważniona ( upoważnienie z potwierdzeniem autentyczności podpisu),

·         M-GOPS ma prawo do sprawdzenia stanu majątkowego wnioskodawcy i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

 Szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni zajmujący się również dodatkami mieszkaniowymi.

 

 

Prawo

Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz.734 z późn. zm.)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 z 2001r. poz.1817)