Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Informację w sprawie podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16- czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku..

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie składa  się w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu .

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późn. zmianami )         
- Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w  Rychwale z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie  stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.  Podstawa prawna - art. 67a § 1  pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta.
Odroczenie i rozłożenie na raty jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr 224/LIII/98 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.03.1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta.
C. W ciągu14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości  wymienione zostały  w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Miasta / Gminy w Rychwale ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta -  BS Konin O/Rychwał 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002