Podatek leśny od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy
2. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16 - czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnai doreczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu ).

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zmianami )

Komunikat Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
( M.P. z 2015 r., poz. 1028 )

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16.
Odroczenie i rozłożenie na raty nie podlega opłacie skarbowej.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr 224/LIII/98 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.03.1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek leśny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16 po terminie płatności podatku.
D. W ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania i wynikają ze złożonej deklaracji.
F. Wpłaty Należy dokonywać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale
Nr Konta -  BS Konin O/Rychwał 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002