Podatek leśny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy lasu.
2. Informację w sprawie podatku leśnego.
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16 -czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Termin odpowiedzi:
W ciągu 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w  Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu ).

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zmianami )

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ( M.P. z 2015 r. poz. 1028 )
Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16
Odroczenie i rozłożenie na raty jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr 224/LIII/98 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.03.1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
B. Podatek leśny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16.
C. W ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku leśnego  wymienione są w decyzji podatkowej i płatne w terminach;
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta -  BS Konin O/Rychwał 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002