Podatek rolny od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę ( jeśli przysługuje )

Opłaty:
Podanie o ulgę jest zwolnione z opłaty skarbowej;
 Podstawa prawna - ustawa z dnia 16. XI. 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zmianami )


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16 - czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu  30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu )

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego. Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku   o  50%.
2. Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:

- budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i wynosi 25% poniesionych nakładów udokumentowanych rachunkami i nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat podatkowy Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 617 z późn. zmianami )
Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.
Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2016 rok została obniżona do wysokości 50,00 zł.

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnych są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta .
Odroczenie i rozłożenie na raty podatku jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr 224/LIII/98 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.03.1998 roku w sprawie płaty prolongacyjnej.
D. Podatek rolny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015r., poz.613 z późn. zmianami )
Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta po terminie płatności podatku
E. W ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (  Dz. U. z 2016 roku, poz. 617 z późn. zmianami )
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.

G. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale
Nr Konta -  BS Konin O/Rychwał 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002