Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Informację w sprawie podatku rolnego.
4. Podanie o ulgę

Opłaty
Podanie o ulgę jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16 - czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Termin i sposób załatwienia sprawy
W ciągu 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu).

Ulgi
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (  Dz. U. z 2016r r., poz. 617 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego za nabyty grunt. Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75%  i w drugim roku o  50% .
2. Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i wynosi  25% poniesionych nakładów udokumentowanych rachunkami  i nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna
Referat Finansów Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz .U. z 2016 roku, poz. 617 z późn. zmianami ) ¨ Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.
Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2016 rok została obniżona do wysokości 50,00 zł.

Uwagi
A.
Klasa V i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnych są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16.  Odroczenie i rozłożenie na raty jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr 224LIII98 Rady Miejskiej w Rychwale  z dnia 30.03.1998roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek rolny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015r., poz. 613 z póxn. zmianami )
Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta
D. W ciągu 14 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w decyzji podatkowej
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta -  BS Konin ORychwał 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002