Podatek od nieruchomości od osób prawnychWymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta, przy ulicy Plac Wolności 16 - czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu
 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie zastosowania ulg, o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracY Urzędu).

Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w Uchwale Nr XV/133/11
 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji, na terenie miasta gminy Rychwał. 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów Urzędu Gminy i Miasta Rychwał - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2016 r., poz. 716 ,późn. zmianami )
- Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.

- Uchwała Nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Rychwale  z dnia   15 grudnia 2011 roku  w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji, na terenie miasta i gminy Rychwał. 


Uwagi:

A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 3 i § 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. Nr 8, poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta.
Odroczenie i rozłożenie na raty jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr 224/LIII/98 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.03.1998 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 i § 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. Nr 8, poz. 613 z późn. zmianami )
Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 pkt3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. u o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zmianami )
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale
Nr Konta -  BS Konin O/Rychwał 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002