l.p.

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
II Oddz.
w Poznaniu
Urząd Gminy
i Miasta
w Rychwale
Prawidłowość i rzetelność obliczania,
potrącania i opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek i wypłat, do których pobierania
zobowiązany jest Zakład oraz
zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
2 Wielkopolski Urząd
Wojewódzki
w Poznaniu
Urząd Gminy
i Miasta
w Rychwale
Prawidłowość wykorzystania dotacji
udzielonej z budżetu państwa na
zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej- ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej.
3 Archiwum
Państwowe w
Poznaniu Oddz.
w Koninie
Urząd Gminy
i Miasta
w Rychwale
USC
Stosowanie przepisów kancelaryjnoarchiwalnych,
szczególnie w zakresie
poprawności klasyfikacji dokumentacji
oraz kompletności i regularności
przekazywania jej do archiwum
zakładowego.
4 Najwyższa Izba
Kontroli Delegatura
w Poznaniu

Urząd Gminy
i Miasta
w Rychwale
Realizacja rządowego programu "Moje
boisko-Orlik 2012"