ZP 16/10 Roboty uzupełniające przy budowie kanalizacji sanitarnej z przykanlikami na ul. Grodzieckiej w miejscowości Rychwał

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.