ZP 4/10 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na ul. Grodzieckiej i sieci wodociągowej na ul. Kaliskiej, w miejscowości Rychwał 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.