ZP 18/09 Dostawa oleju napędowego w ilości do 31 000 l dla pojazdów Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.