Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Rychwała zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie o wydanej 28 maja 2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbroszyn, gm. Rychwał".

Jednocześnie Burmistrz Rychwała zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbroszyn, gm. Rychwał”.