ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

Zwrot podatku przyznaje się w drodze decyzji, wydanej na wniosek producenta rolnego. Zwrot  przysługuje za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:

     1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego

     2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski złożone zostały w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia


I. Wymagane dokumenty:

     1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

     2. Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego przez wnioskodawcę


II. Opłaty:

Wniosek  jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 6  ust. 5 ustawy wymienionej w punkcie V.


III. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16


IV. Tryb odwoławczy:

Wnioskodawca może złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie do SKO składa się za pośrednictwem Burmistrza Rychwała.


V. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r., nr 106, poz. 622; nr 171 poz. 1016 i nr 291, poz. 1707)

 

Uwagi:

A. Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

-          Być producentem rolnym w rozumieniu ustawy o podatku rolnym

-          W dniu złożenia wniosku posiadać na terenie gminy Rychwał grunty sklasyfikowane jaku użytki rolne na dzień 1 lutego danego roku

-          Złożyć w stosownym terminie , na odpowiednim formularzu, wypełniony wniosek, skierowany do Burmistrza Gminy Rychwał

-          Do wniosku dołączyć wymagane załączniki, przede wszystkim faktury VAT, dokumentujące zakup oleju napędowego

-          Zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49

  VI. Wzór wniosku